Algemene voorwaarden

 

Onder “Maakdrift” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.maakdrift.nl verstaan dat hier onder de handelsnaam Maakdrift wordt gevoerd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, Nederland, onder registratienummer: KvK: 302377030000

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Maakdrift afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen.

1. Totstandkoming van de overeenkomst 

1.1 Door inschrijving op een cursus ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld aan.

1.2 Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijg je daarvan bericht.

1.3 De inschrijving is pas definitief nadat je een bevestiging van plaatsing hebt ontvangen.

1.4 Inschrijving van kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt via mailcontact met de ouder/voogd.

1.5 Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben alleen de eerste les van de cursus recht op een proefles. Mochten ze na de eerste les besluiten niet meer mee te willen doen dan wordt er 16 Euro in rekening gebracht. Het restbedrag wordt binnen twee weken teruggestort.

 

2. Afmelden door de deelnemer

2.1 Afmelden dient via e-mail en/of telefonisch te gebeuren.
2.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen vóór aanvang van een workshop krijg je het resterende bedrag helemaal terug. Dit geld voor kinderen en volwassenen.

Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een workshop wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Dit geldt voor kinderen en volwassenen.
Bij afmelding vanaf 7 dagen vóór aanvang van een workshop wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Dit geldt voor kinderen en volwassenen.
2.3 Afmelding voor de volwassenen cursus:
Bij afmelding tot 21 dagen vóór aanvang van een cursus krijg je het resterende bedrag helemaal terug.
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. 
Bij afmelding vanaf 7 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. 
2.4 In overleg met Maakdrift kan jouw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen annuleringskosten verschuldigd.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Je betaling wordt teruggeboekt, zodra de betaling van je vervanger binnen is.
2.5 Je kunt je per email afmelden bij 
mail@maakdrift.nl. Vermeld altijd de naam van de workshop of cursus en de datum.

2.6 Verhindering van de cursist voor een les geeft geen recht op restitutie of op het inhalen van de les op een ander moment.

 

3. Annulering/verplaatsing door Maakdrift

3.1 Maakdrift is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
3.2 Maakdrift is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.3 Maakdrift is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

3.4 Lessen die uitvallen wegens calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van het Maakdrift liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan het Maakdrift kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend wordt verstaan staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek,  storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van de workshop of cursus gaat op basis van een factuur, verstuurd via de mail door Maakdrift.

 

5. Aansprakelijkheid
5.1 Maakdrift aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
5.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Maakdrift is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

 

6. Klachten en problemen

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op, dan kijken we samen hoe we tot een oplossing kunnen komen.
6.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Maakdrift het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.